นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 29 Aug 2021

บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ตู้ไฟฟ้าคุณภาพสูงปลอดภัยต่อการใช้งาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งโรงงาน โรงไฟฟ้า และธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ  โดยดำเนินการอยู่ภายใต้พื้นฐานของสำนึกแห่งการรักษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

เราจึงได้กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. เราจะถือว่า การส่งเสริมและรักษาความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ตลอดจนต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และของคู่ค้า

2. เราจะส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล เครื่องไม้เครื่องมือและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมเพื่อช่วยถนอมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

3. เราจะสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท รวมถึงสร้างจิตสำนึก จูงใจ อบรม ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

4. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

5. เราจะเน้นย้ำ สื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ เปิดรับความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัย

6. เราจะป้องกันอันตรายจากการทำงาน และลดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย


ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564