นโยบายคุณภาพ

วันที่ 29 Aug 2021

กรรมการผู้จัดการได้แสดงพันธะสัญญาโดยมุ่งไปที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในทางธุรกิจทุกระดับชั้นโดยกำหนดหลักการทำงานดังนี้

5.1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า ข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

5.2. มีการกำหนดกฎระเบียบควบคุมการทำงานที่จำเป็น และทำตามกฎนั้น ๆ 

5.3. มีการประเมิน วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องในการผลิตสินค้าและบริการ

5.4. มีการกำหนดเกณฑ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

5.5. มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

กรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ ทิศทางกลยุทธ์ และนโยบายคุณภาพ และผังโครงสร้างองค์กร ไว้ดังนี้


วิสัยทัศน์

           บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด คือ การเป็นผู้นำในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง สนองตอบต่อเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานทุกคน ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ

ทิศทางกลยุทธ์

1. มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีความยุติธรรมต่อตนเอง ต่อคู่ค้าและต่อองค์กร (Integrity)

2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน (Effectiveness and Efficiency)

3. รับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ (Accountability)

4. ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา (Lifelong Learning and Continuous Improvement)

5. ทำงานเชิงรุก (Be Proactive)

6. ทำงานเป็นทีมมีความเป็นมืออาชีพ และคำนึงถึงงานเป็นหลัก (Work as a Team and Be Professional)

7. มีระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎ (Be Disciplined and Respect the Rules)

8. เป็นกลาง ใช้หลักการ และเหตุผลในการตัดสิน (Unbiased and Principle-Based)

9. ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ และเคารพในสิทธิของผู้อื่น (Duties Fulfillment and Respect Others)

10. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน (Hospitality)

11. คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่ค้าในระยะยาว (Mutual Benefits with Partners)


นโยบายคุณภาพ

เราจะผลิตตู้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน สอดคล้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย มีการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพนักงานต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน


ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564