นโยบายสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 Aug 2021

นโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ถูกเซ็นรับรองโดยผู้อำนวยการจัดการของบริษัท และเป็นนโยบายที่คณะทำงานทั้งหมดของมันตราต่างรับทราบ และเห็นด้วยทั้งหมดเราจะมีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนของฝ่ายบริหาร

นโยบายได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อที่ว่ามันยังคงเป็นนโยบายที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของเรา เราติดนโยบายนี้ภายในบริษัท และสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของเรา และคู่ค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราได้รับทราบเนื้อหาโดยทั่วกัน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรามีดังนี้

1. เราจะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำเอาวัสดุที่เหลือใช้นำมาดัดแปลงใช้ใหม่ นำมารีไซเคิล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เราจะป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษ รวมทั้งจัดการของเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการการผลิตให้สอดคล้องถูกหลักข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

3. เราจะสอนให้พนักงานของเราอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และทำให้แน่ใจว่า พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา และทำพื้นที่ทำงานของเราให้มีความสะอาดและเขียวขจี เพื่อเป็นทั้งที่ทำงานที่ดีและเป็นทัศนียภาพที่ดีต่อสาธารณะ

4. เราจะดำเนินงานตามกฎหมายและพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

5. เราจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมถึงชุมชนที่เราอยู่อาศัย เราพร้อมและยินดีต้อนรับข้อแนะนำ คำติชม หรือ ข้อร้องเรียนที่ส่งถึงเราผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท


ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564