จรรยาบรรณคู่ค้า

มันตรา สวิทช์เกียร์

นอกเหนือจากการซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่มุ่งมั่นในการผลิตตู้ไฟฟ้าคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อการใช้งานและ ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดต่อหลักการทางวิศวกรรมแล้ว บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ให้ความสำคัญ กับการดำ เนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย การมีจริยธรรมทางธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน โดยคำ นึงถึงความเป็นคุณธรรมและผลประโยชน์ร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับเราในทุก ภาคส่วน ทั้งตัวบริษัท พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและสังคมรอบตัว ด้วยเจตนารมณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจึงขอประกาศจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของเรา เพื่อขอให้คู่ค้ารับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจระหว่างกันต่อไป อนึ่ง ทางมันตรา ขอสงวนสิทธิในการปรับหรือเปลี่ยนรายละเอียดบางข้อในจรรยาบรรณฉบับนี้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายภายในของบริษัท กฎหมาย และบริบทอื่นๆ


ขอบเขตและแนวปฏิบัติ

มันตรา สวิทช์เกียร์

การปฏิบัติตามกฎหมาย

จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมทางธุรกิจ

ความเป็นธรรมและดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

จะต้องดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความจริงใจต่อกัน และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

จะต้องไม่กระทำการใดๆ รวมถึงไม่สนับสนุนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่น ติดสินบน ไม่เสนอเงิน ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอำานวยความสะดวกใดๆ ที่จูงใจหรือนำามา ซึ่งความได้เปรียบต่อตนเองและพวก ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ที่ไม่สมควรได้ และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่าง ยุติธรรม

การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ปิดบัง ไม่อำพราง ไม่สร้าง ข้อมูลเท็จรวมถึงจะต้องทำการรักษาความลับระหว่างกันและไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของมันตรา สวิทช์เกียร์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่ได้รับความยินยอม

การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของมันตรา สวิทช์เกียร์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และระมัดระวังไม่ให้มีการ ละเมิดสิทธิ

มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้าที่เกี่ยวข้องและสังคม

ดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการร่วมมือกันอย่างไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับพนักงานของมันตรา และไม่ร่วมมือกับคู่ค้าใดๆ ในการดำาเนินงาน อย่างไม่เป็นธรรมและเป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENTAL POLICY

การรักษาสิ่งแวดล้อม
 • จัดการของเสีย ควบคุมมลพิษทุกรูปแบบ (อากาศ, เสียง และกลิ่น) ที่เกิดจากการผลิตอย่างเหมาะสมและ ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 • ร่วมดูแล ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบโดยมีแผนที่เป็นรูปธรรม
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 • ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด 
 • จัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง
 • มีการป้องกันอุบัติเหตุและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

จรรยาบรรณ

มันตรา สวิทช์เกียร์
 • เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของพนักงานทุกคน
 • ใช้หลักปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สถานะทางสังคม เพศ อายุ เพศสภาพ ความพิการหรือเรื่องอื่นใด
 • ไม่บังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่สนับสนุน ไม่เพิกเฉยต่อการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการข่มขู่คุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด การทารุณในทุกรูปแบบ
 • จ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างอย่างยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด
 • ไม่จ้างเด็กอายุตำ่ากว่า 15 เข้าทำงาน
 • การจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18  การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ การจ้างแรงงานต่างด้าว หรือ การจ้างงาน บุคคลผู้มีความพิการ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • มีการคุ้มครองแรงงาน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรมและจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสม ให้กับแรงงาน โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ระยะเวลาการทำางาน ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำางานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความ สมัครใจ และทำาการจ่ายค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กฎหมายกำาหนดเป็นอย่างน้อย รวมถึงจัดให้มีวันหยุด วันลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนด
 • หากมีการเลิกจ้าง จะดำเนินการไปตามขั้นที่กฎหมายแรงงานกำหนด
 • เคารพในสิทธิเสรีภาพในการสมาคม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของพนักงานทุกคน