MANTRA : Manufacturer of LV and MV Type-Tested Switchboards
www.mantra.co.th
www.mantra.co.th
www.mantra.co.th
Corporate Policies
นโยบายคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาสินค้า กระบวนการผลิต และการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ขอขยายขอบข่าย นโยบายคุณภาพ และประกาศนโยบายคุณภาพดังนี้ “ผลิตตู้ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เหมาะสมกับการใช้งานและ ข้อกำ หนดของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจภายได้เงื่อนไขที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย มีการ พัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง พนักงานมีความปลอดภัยในการทำ งาน มี สวัสดิการที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อให้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด เป็นไปตาม OHSAS 18001 และเป็นส่วนหนึ่งของการดำ เนินธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงจึง กำ หนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ งานของบริษัทฯ พร้อมทั้งลงนามรับรองนโยบายบริษัทฯ เผยแพร่นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำ งานให้พนักงานทุกระดับทราบและเข้าใจจุดมุ่งหมายของนโยบาย โดยผ่านทางการอบรม การสื่อสาร และมีการทบทวนนโยบายทุก 1 เดือน ในการประชุม คณะกรรมการบริหารระบบ (Steering Committee)
เนื้อหาของนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ งานมีดังนี้
1. เราจะถือว่า การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ งานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
    ความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นตลอดจน ต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และคู่ค้าเป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
2. เราจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลสภาพแวดล้อมในการ ทำงานตลอดจนอบรมวิธีการปฏิบัติงาน
    รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เพื่อช่วยถนอมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
3. เราจะสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทุกประเภทรวมถึง จะสร้างจิตสำ นึก จูงใจ อบรม
    ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่าง ต่อเนื่อง
4. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ หนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5. เราเน้นย้ำ ให้พนักงานทุกระดับชั้น ต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามข้อกำ หนดของ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นใน การปรับปรุงสภาพการทำ งานและวิธีการทำ งานให้ปลอดภัย
6. นโยบายนี้ใด้รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกรวมถึงสาธารณะชน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ดำ เนินกิจการด้านการออกแบบผลิตตู้ไฟฟ้าคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำ หรับใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภท ต่างๆ ทั้งโรงงาน โรงไฟฟ้า และธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยดำ เนินการภายใต้พื้นฐานของ สำ นึกแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
1. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างประหยัด รวมถึงส่งเสริม ให้มีการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่หรือ
    ดัดแปลงก่อนใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
2. ป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำ เนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้จิตสำนึกที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ดำ เนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ หนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมี ความสัมพันธ์กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
5. เผยแร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน สังคม และชุมชน