การรับรองและประกาศนียบัตรที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพและระบบต่าง ๆ

ISO 9001:2015

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015 Quality Management System: QMS)


ISO 14001:2015

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001:2015 Environment management System:EMS)


ISO 45001:2018

ใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems)


มอก.1436-2540

ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1436-2540)


ใบรับรองระบบการจัดการด้านยาเสพติด โครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๓

ใบรับรองระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๓


ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓ (Green System)
การรับรองด้านลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิต

SIEMENS SIVACON Technology Partner

Certificate of SIEMENS SIVACON Technology Partner


SIEMENS SIMOPRIME Technology Partner

Certificate of SIEMENS SIMOPRIME Technology Partner


CESI Certificate MTLV 400

CESI Certificate MTLV 400


CESI Certificate MTLV 400

CESI Certificate MTLV 400 series